Tím odhodlaných profesionálov

Vďaka inováciám zlepšujeme svet

Náš tím tvoria odborníci z rôznych odborov so širokým spektrom skúseností predovšetkým v oblasti chemicko-technologického a biologického výskumu. Len na vývoji nášho produktu Aquaholder pracuje 8 špičkových výskumníkov vzdelaných v rôznych vedných disciplínach.

Toto sme my

Ivo Krpelan

Generálny riaditeľ

Ivo sa stal súčasťou firmy Pewas v roku 2020 a jeho hlavnou úlohou je pripraviť spoločnosť na jej ďalší rozvoj a medzinárodný rast. Vďaka svojej bohatej profesionálnej minulosti spĺňa všetky predpoklady pre úspešné splnenie tejto úlohy a etablovanie našej spoločnosti a jej produktov na zahraničných trhoch. Ivo má 10-ročné skúsenosti v oblasti finančného riadenia na pozíciách finančného riaditeľa a 14-ročné manažérske skúsenosti na pozícii generálneho riaditeľa. Posledných 20 rokov pracoval pre dánsku nadnárodnú skupinu Falck ako finančný riaditeľ a neskoršie ako regionálny riaditeľ a partner pre strednú a východnú Európu so zodpovednosťou za skupinu spoločností s 3.000 zamestnancami a ročnými tržbami viac ako 65 miliónov EUR. Ivo je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe.

Peter Fatul

Projektový manažér

Peter zahájil svoju profesionálnu kariéru v roku 2004 ako obchodný manažér gumárenských chemikálií v spoločnosti Duslo, druhej najväčšej chemickej spoločnosti na Slovensku. Po ôsmich rokoch v roku 2012 sa stal vedúcim oddelenia predaja SBU Organics. Bol zodpovedný za obchodné riadenie troch obchodných oddelení – predaj disperzií a lepidiel, gumárenských chemikálií a špeciálnych komodít s tržbami okolo 120 miliónov EUR ročne. Riadil procesy uzatvárania zmlúv s najdôležitejšími partnermi vrátane piatich najväčších výrobcov pneumatík Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone a Pirelli. Po 11 rokoch v Dusle sa rozhodol prijať ponuku CRW Plasticos Slovensko na pozícii manažéra rozvoja podnikania. Od júna 2016 je súčasťou spoločnosti PEWAS a zodpovedá za obchodné a logistické aktivity. Peter je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Viktor Gelinger

Chemický inžinier

Viktor vyštudoval odbor chemického inžinierstva na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity. Krátko po ukončení štúdia bol prijatý do spoločnosti PEWAS, kde nastúpil na pozíciu Junior R&D. Posledné tri roky sa aktívne spolupodieľal na realizácii projektov týkajúcich sa superabsorpčných polymérov. Venuje sa aplikovanému výskumu, spolupráci s externými ústavmi, strategickými partnermi a klientmi. Pracuje na vývoji laboratórnych metodík, laboratórnom testovaní a priamom použití superabsorbentov v reálnych podmienkach u súčasných i potenciálnych klientov. Viktor je vedúcim našho interného laboratória.

Lukáš Petra

Chemický inžinier

Lukáš vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal titul PhD. v odbore anorganická chémia. Dizertačnú prácu vypracoval na Ústave anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied. Päť rokov tiež prednášal na Univerzite Komenského v Bratislave. Deväť mesiacov bol na stáži vo Výskumnom ústave materiálov a inžinierstva na Sheffield Hallam University, kde pracoval na nanokompozitoch z polymérov a ílových minerálov s antimikrobiálnymi vlastnosťami - výsledky ktorých sú patentované.Lukáš bol tiež vedeckým pracovníkom v Laboratóriu pre pokročilé materiály (LAM) na Univerzite Komenského, kde bol súčasťou projektu financovaného v rámci programu Horizont 2020 (ERA Chair). Cieľom projektu bolo založenie medzinárodne uznávaného výskumného programu v oblasti pokrokových materiálov (materiálov, ktoré majú potenciál umožňovať nové technológie). Výskum sa zameriaval na materiály s možnými aplikáciami v premene a skladovaní energie, tiež v optoelektronike a elektronike. Súčasťou pôsobenia boli zahraničné stáže, na Oxfordskej univerzite a v Los Alamos National Laboratory v Novom Mexiku v USA.

Halyna Bodnár Yankovych

Chemická inžinierka

Halyna vyštudovala odbor analytickej chémie na Chemickej fakulte a odbor mikrobiológie na Biologickej fakulte Užhorodskej národnej univerzity. Po ukončení štúdia pracovala vo Užhorodskom hraničnom štátnom kontrolnom a toxikologickom laboratóriu ako popredná chemička a manažérka kvality. Počas práce v laboratóriu absolvovala školenia o analýze pesticídov pomocou pokročilých analytických metód v Litve, Lotyšsku a Nemecku. Svoju dizertačnú prácu vypracovala na Ústave geotechniky Slovenskej akadémie vied v roku 2022. V rámci doktorandského štúdia sa zúčastnila výskumných stáží v Rakúsku a Španielsku, počas ktorých sa venovala príprave kompozitov s fotokatalytickými vlastnosťami a ich využitie na čistenie vôd.

Michaela Kusá

Biotechnologická inžinierka

Michaela vyštudovala Slovenskú poľnohospodársku univerzitu. Je odborníčkou na moderné biotechnologické metódy a techniky kultivácie mikroorganizmov, tkanivovej kultúry, prípravy biologicky dôležitých látok. Má bohaté skúsenosti v oblasti génovej manipulácie, využitia RFLP, PCR, Western-blotu, embryotechnológií, enzýmového inžinierstva, genomiky, bioinformatiky, chémie odpadov, chémie potravín. Počas štúdia na univerzite pracovala v holandskej spoločnosti, ktorá bola zameraná na zhodnocovanie vedľajších produktov z poľnohospodárskej, potravinárskej a farmaceutickej výroby. Jej záverečná práca bola úzko spojená s jej prácou kde navrhla krmivo pre zvieratá. Po ukončení štúdia pôsobila v tej istej spoločnosti na pozícii chemickej a legislatívnej podpory v oblasti hnojív a krmív. Následne pracovala Michaela 4 roky v slovenskej spoločnosti ako špecialistka na vývoj a kvalitu kozmetiky a čistiacich prostriedkov. Zodpovedala a pripravovala technické podklady k výrobkom v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ. Hodnotila senzorickú a analytickú kvalitu svojich vlastných a konkurenčných produktov a pod jej vedením počas 4 rokov úspešne uviedla na trh množstvo produktov.

Michaela Piliarova

Molekulárna biologička 

Michaela ukončila štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde v roku 2010 získala titul bakalár (Bc.) v odbore Biotechnológie a v roku 2012 titul magister (Mgr.) v odbore Analytická chémia a biochémia. Po absolvovaní štúdia pracovala vo farmaceutickej spoločnosti ako farmaceutický laborant. Neskôr ukončila doktorát z molekulárnej biológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom - Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch so zameraním na genetickú diverzitu arbuskulárnych mykoríznych húb a ich interakcie s rastlinami.

Lívia Galanová

Biotechnologická inžinierka

Lívia študovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde na Fakulte biotechnológie a potravinárstva ukončila odbor Agrobiotechnológie. Počas štúdia nadobudla znalosti z oblasti analýzy biologického materiálu, biotechnologických a biochemických metód a techník. Po skončení štúdia pracovala v USA v rámci programu Work and Travel s cieľom zlepšenia si znalosti Anglického jazyka. V roku 2021 nastúpila do firmy PEWAS a venuje sa laboratórnemu testovaniu osiva, konkrétne sledovaniu klíčivosti a vzchádzavosti. Tieto testy predstavujú dôležitú súčasť realizovaných projektov týkajúcich sa osiva obaleného superabsorbčným polymérom.

Ingrida Cinkocki

Biotechnologická inžinierka

Ingrida ukončila štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. Titul bakalár (Bc.) získala v odbore Agrobiotechnológie, kde sa venovala detekcii celiakálne aktívnych bielkovín vo vybraných typoch cereálií pomocou 2D elektroforézy. Následne inžiniersky stupeň štúdia ukončila v odbore Výživa a ochrana rastlín, kde sa v diplomovej práci venovala bakteriálnym chorobám papriky ročnej. Od Januára 2024 je súčasťou tímu PEWAS, v ktorom sa zameria v prvom rade na hodnotenie fyziologických vlastností ošetreného osiva. Zároveň sa bude podieľať aj na vývoji produktu AQUAHOLDER, určením kvality obalenia osiva.

Barbora Sjekelová

Chemická inžinierka

Barbora študovala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie. Na inžinierskom stupni nadobudla mnoho informácií o polymérnych materiáloch, ich vlastnostiach a spracovaní, a tiež z oblasti fyzikálnej chémie polymérov. Počas štúdia vykonávala odbornú prax v chemickej spoločnosti, kde sa podieľala na testovaní a analýze biodegradovateľných polymérnych materiálov na báze kyseliny polymliečnej a polyhydroxybutyrátu. V tomto smere pokračovala aj pri výbere témy diplomovej práce, v ktorej sa zaoberala vplyvom zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľnej polymérnej zmesi na báze kyseliny polymliečnej a polyhydroxybutyrátu.

Hryhorii Makarov

Fyzik

Hryhorii Makarov absolvoval Katedru materiálov reaktorov a fyzikálnych technológií na Fakulte fyziky a technológií Kharkivskej univerzity V. N. Karazina so zameraním na fyziku a nanomateriály. Po ukončení štúdií vstúpil do doktorandského programu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Počas doktorandskeho štúdia sa venoval získavaniu dopovanych TiO2 nanotrubiek a rozširovaniu ich aplikácie vo fotokatalýze a technológiách detekcie plynov. V roku 2023 úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu. Počas svojich postgraduálnych štúdií sa Hryhorii zúčastnil mnohých medzinárodných konferencií a je autorom vedeckých článkov.

Štefánia Piešťanská

Projektový asistent

Štefánia je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, v odbore ekonomika a manažment podniku. Svoje vedomosti a zručnosti uplatnila v nadnárodnej spoločnosti, ako súčasť Shared Service Centra. Jej hlavnou úlohou bolo zaistiť správne fungovanie Back Office tímu a zabezpečiť všetky požiadavky generálneho riaditeľa pre strednú a východnú Európu. Od februára 2023 je súčasťou spoločnosti PEWAS a zodpovedá za pridelené úlohy v rámci projektov, ako aj ich monitorovanie a koordinovanie.