Tím odhodlaných profesionálov

Vďaka inováciám zlepšujeme svet

Náš tím tvoria odborníci z rôznych odborov so širokým spektrom skúseností predovšetkým v oblasti chemicko-technologického a biologického výskumu. Len na vývoji nášho produktu Aquaholder pracuje 8 špičkových výskumníkov vzdelaných v rôznych vedných disciplínach.

Toto sme my

Ivo Krpelan

Generálny riaditeľ

Ivo sa stal súčasťou firmy Pewas v roku 2020 a jeho hlavnou úlohou je pripraviť spoločnosť na jej ďalší rozvoj a medzinárodný rast. Vďaka svojej bohatej profesionálnej minulosti spĺňa všetky predpoklady pre úspešné splnenie tejto úlohy a etablovanie našej spoločnosti a jej produktov na zahraničných trhoch. Ivo má 10-ročné skúsenosti v oblasti finančného riadenia na pozíciách finančného riaditeľa a 14-ročné manažérske skúsenosti na pozícii generálneho riaditeľa. Posledných 20 rokov pracoval pre dánsku nadnárodnú skupinu Falck ako finančný riaditeľ a neskoršie ako regionálny riaditeľ a partner pre strednú a východnú Európu so zodpovednosťou za skupinu spoločností s 3.000 zamestnancami a ročnými tržbami viac ako 65 miliónov EUR. Ivo je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe.

Marian Valentin

Vedúci pre výskum a vývoj

Marian vyštudoval odbor aplikovanej fotochémie a polygrafie na Ústave prírodných a syntetických polymérov fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity. Po ukončení štúdia zastával pozíciu chemicko-technickej podpory v oblasti fotochémie a technológie tlače. Neskôr pracoval a ukončil doktorát z makromolekulárnej chémie na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied (SAV) so zameraním na nanomechanickú charakterizáciu povrchov biologicky odbúrateľných polymérov. Po piatich rokoch na Ústave polymérov SAV pracoval pre BASF ako vedúci tímu pre proces e-coatingu a ako vedúci analytického laboratória vo Volkswagene Bratislava.

Peter Fatul

Projektový manažér

Peter zahájil svoju profesionálnu kariéru v roku 2004 ako obchodný manažér gumárenských chemikálií v spoločnosti Duslo, druhej najväčšej chemickej spoločnosti na Slovensku. Po ôsmich rokoch v roku 2012 sa stal vedúcim oddelenia predaja SBU Organics. Bol zodpovedný za obchodné riadenie troch obchodných oddelení – predaj disperzií a lepidiel, gumárenských chemikálií a špeciálnych komodít s tržbami okolo 120 miliónov EUR ročne. Riadil procesy uzatvárania zmlúv s najdôležitejšími partnermi vrátane piatich najväčších výrobcov pneumatík Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone a Pirelli. Po 11 rokoch v Dusle sa rozhodol prijať ponuku CRW Plasticos Slovensko na pozícii manažéra rozvoja podnikania. Od júna 2016 je súčasťou spoločnosti PEWAS a zodpovedá za obchodné a logistické aktivity. Peter je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Viktor Gelinger

Chemický inžinier

Viktor vyštudoval odbor chemického inžinierstva na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity. Krátko po ukončení štúdia bol prijatý do spoločnosti PEWAS, kde nastúpil na pozíciu Junior R&D. Posledné tri roky sa aktívne spolupodieľal na realizácii projektov týkajúcich sa superabsorpčných polymérov. Venuje sa aplikovanému výskumu, spolupráci s externými ústavmi, strategickými partnermi a klientmi. Pracuje na vývoji laboratórnych metodík, laboratórnom testovaní a priamom použití superabsorbentov v reálnych podmienkach u súčasných i potenciálnych klientov. Viktor je vedúcim našho interného laboratória.

Lukáš Petra

Chemický inžinier

Lukáš vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal titul PhD. v odbore anorganická chémia. Dizertačnú prácu vypracoval na Ústave anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied. Päť rokov tiež prednášal na Univerzite Komenského v Bratislave. Deväť mesiacov bol na stáži vo Výskumnom ústave materiálov a inžinierstva na Sheffield Hallam University, kde pracoval na nanokompozitoch z polymérov a ílových minerálov s antimikrobiálnymi vlastnosťami - výsledky ktorých sú patentované.Lukáš bol tiež vedeckým pracovníkom v Laboratóriu pre pokročilé materiály (LAM) na Univerzite Komenského, kde bol súčasťou projektu financovaného v rámci programu Horizont 2020 (ERA Chair). Cieľom projektu bolo založenie medzinárodne uznávaného výskumného programu v oblasti pokrokových materiálov (materiálov, ktoré majú potenciál umožňovať nové technológie). Výskum sa zameriaval na materiály s možnými aplikáciami v premene a skladovaní energie, tiež v optoelektronike a elektronike. Súčasťou pôsobenia boli zahraničné stáže, na Oxfordskej univerzite a v Los Alamos National Laboratory v Novom Mexiku v USA.

Lenka Vakrčková

Chemická inžinierka

Lenka dva roky pracovala vo Výskumnom ústave lekárskej medicíny. V roku 2000 ukončila štúdium na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU, odbor chémia a technológia životného prostredia. Neskôr pracovala na Ministerstve pôdohospodárstva a na Ministerstve životného prostredia. V spoločnosti PEWAS pracuje od roku 2016, kde sa venuje legislatíve mikroplastov a výskumu a príprave suspenzie a jej aplikácii na osivá.

Michaela Kusá

Biotechnologická inžinierka

Michaela vyštudovala Slovenskú poľnohospodársku univerzitu. Je odborníčkou na moderné biotechnologické metódy a techniky kultivácie mikroorganizmov, tkanivovej kultúry, prípravy biologicky dôležitých látok. Má bohaté skúsenosti v oblasti génovej manipulácie, využitia RFLP, PCR, Western-blotu, embryotechnológií, enzýmového inžinierstva, genomiky, bioinformatiky, chémie odpadov, chémie potravín. Počas štúdia na univerzite pracovala v holandskej spoločnosti, ktorá bola zameraná na zhodnocovanie vedľajších produktov z poľnohospodárskej, potravinárskej a farmaceutickej výroby. Jej záverečná práca bola úzko spojená s jej prácou kde navrhla krmivo pre zvieratá. Po ukončení štúdia pôsobila v tej istej spoločnosti na pozícii chemickej a legislatívnej podpory v oblasti hnojív a krmív. Následne pracovala Michaela 4 roky v slovenskej spoločnosti ako špecialistka na vývoj a kvalitu kozmetiky a čistiacich prostriedkov. Zodpovedala a pripravovala technické podklady k výrobkom v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ. Hodnotila senzorickú a analytickú kvalitu svojich vlastných a konkurenčných produktov a pod jej vedením počas 4 rokov úspešne uviedla na trh množstvo produktov.

Michaela Piliarova

Molekulárna biologička 

Michaela ukončila štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde v roku 2010 získala titul bakalár (Bc.) v odbore Biotechnológie a v roku 2012 titul magister (Mgr.) v odbore Analytická chémia a biochémia. Po absolvovaní štúdia pracovala vo farmaceutickej spoločnosti ako farmaceutický laborant. Neskôr ukončila doktorát z molekulárnej biológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom - Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch so zameraním na genetickú diverzitu arbuskulárnych mykoríznych húb a ich interakcie s rastlinami.

Katarína Čangelová

Chemická inžinierka

Katarína vyštudovala na Chemickej fakulte VUT v Brne. Má skúsenosti s prácou s polymérmi zo školy aj z predchádzajúceho zamestnania. Jej bakalárska práca bola zameraná na výrobu, charakterizáciu a aplikáciu polymérov kyseliny jablčnej a glutámovej. Vo svojej diplomovej práci sa zamerala na možné aplikácie polyméru kyseliny glutámovej. Počas štúdia absolvovala stáž na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied (SAV), kde sa podieľala na príprave a charakterizácii biologicky odbúrateľných polymérov a ich derivátov. Pred príchodom do spoločnosti PEWAS pracovala ako výskumná a vývojová pracovníčka na Chemickom ústave SAV. Medzi jej zodpovednosti patrila príprava, analýza a vyhodnotenie vzoriek biopolymérov získaných z mikroorganizmov.

Lívia Galanová

Biotechnologická inžinierka

Lívia študovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde na Fakulte biotechnológie a potravinárstva ukončila odbor Agrobiotechnológie. Počas štúdia nadobudla znalosti z oblasti analýzy biologického materiálu, biotechnologických a biochemických metód a techník. Po skončení štúdia pracovala v USA v rámci programu Work and Travel s cieľom zlepšenia si znalosti Anglického jazyka. V roku 2021 nastúpila do firmy PEWAS a venuje sa laboratórnemu testovaniu osiva, konkrétne sledovaniu klíčivosti a vzchádzavosti. Tieto testy predstavujú dôležitú súčasť realizovaných projektov týkajúcich sa osiva obaleného superabsorbčným polymérom.

Jana Budayová

Potravinárska inžinierka

Jana je absolventkou Slovenskej Technickej Univerzity, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, pričom inžiniersky stupeň štúdia absolvovala na Oddelení potravinárskej technológie a bakalársky stupeň na Oddelení výživy a hodnotenia kvality potravín. Počas štúdia nadobudla teoretické vedomosti a praktické zručnosti týkajúce sa najmä mikrobiológie potravín, potravinárskeho inžinierstva, konzervácie a balenia potravín, ako aj vedomosti z kozmetickej chémie a technológie. Hneď po ukončení štúdia pracovala v akreditovanom laboratóriu, kde uskutočňovala fyzikálno-chemické, chemické a senzorické analýzy obilnín, olejnín, krmív a iných poľnohospodárskych produktov. Taktiež viedla záznamy o výsledkoch testov a bola zodpovedná za kalibráciu a kontrolu laboratórneho vybavenia.

Matúš Murín

Výskumný pracovník. Fyziológia rastlín

Matúš je špecialista na fyziológiu rastlín. Študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave, odbor biológia (Bc.) v roku 2017 a odbor fyziológia rastlín (Mgr.) v roku 2019. Jeho bakalárska práca bola zameraná na trávenie koristi, príjem a transport živín u mäsožravých rastlín a jeho diplomová práca bola zameraná na detekciu neobvyklých olejov v nezrelých a zrelých semenách bršlena európskeho (Euonymus europaeus L.). Pred svojím príchodom do firmy PEWAS pracoval rok v spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. kde sa podieľal na priamej potravinárskej výrobe.

Barbora Sjekelová

Chemická inžinierka

Barbora študovala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie. Na inžinierskom stupni nadobudla mnoho informácií o polymérnych materiáloch, ich vlastnostiach a spracovaní, a tiež z oblasti fyzikálnej chémie polymérov. Počas štúdia vykonávala odbornú prax v chemickej spoločnosti, kde sa podieľala na testovaní a analýze biodegradovateľných polymérnych materiálov na báze kyseliny polymliečnej a polyhydroxybutyrátu. V tomto smere pokračovala aj pri výbere témy diplomovej práce, v ktorej sa zaoberala vplyvom zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľnej polymérnej zmesi na báze kyseliny polymliečnej a polyhydroxybutyrátu.

Beata Verčimáková

Výskumný pracovník, Chemické právne predpisy

Beata je jednou z osôb, ktorá spoluzaložila PEWAS v roku 1992. Je absolventkou Slovenskej technickej univerzity - chemickej fakulty s viac ako 30-ročnou praxou v aplikovanom výskume. V spoločnosti Pewas bola spoluautorkou 25 jedinečných produktov na báze netoxických a ekologických komponentov. V posledných rokoch sa primárne venuje zavádzaniu nových druhov superabsorbentov do nastavenia technologických prác. Je tiež zodpovedná za dohľad nad chemickými regulačnými záležitosťami a za riadenie existujúcich a nových dodávateľov chemických látok.

Tomáš Segeš ​​​​​​

Finančný riaditeľ

Tomáš je uznávaný profesionál s viac ako 10 rokmi skúseností v oblasti finančného riadenia so súkromnými, kapitálovými a nadnárodnými spoločnosťami. Má rozsiahle skúsenosti v startupoch a odvetviach vyznačujúcich sa rýchlim rastom, v podnikaní a poradenstve. Od roku 2015 zastával pozíciu finančného manažéra v skupine LBG so spravovanými aktívami v hodnote viac ako 100 miliónov EUR poskytovaním dočasných služieb CFO/Controller pre portfóliové spoločnosti. Podieľal sa na raste hodnoty o viac ako 20 miliónov EUR. Ako konzultant a poradca pre rozvíjajúce sa spoločnosti má značné skúsenosti so stanovovaním finančnej stratégie, monitorovaním a hodnotením výkonnosti oproti dohodnutému plánu. Tomáš je súčasťou tímu PEWAS od roku 2015 a zodpovedá za strategické finančné záležitosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a rozsiahle skúsenosti získal vo VÚB banke (Intesa Sanpaolo) a Deloitte.