Poľnohospodárska prax a výskum

Farmári

Aquaholder bol vyvinutý ako jeden z prístupov k adaptácii poľnohospodárstva na klimatické zmeny. Jeho primárnym cieľom je zabezpečiť vyššiu odolnosť raslín voči nedostatku vlahy v čase klíčenia, lepší štart porastu, silnejší a zdravší porast a potenciálne vyšší hektárový výnos.

Pewas ponúka farmárom možnosť otestovať si účinok Aquaholderu na vlastných poliach.

Osivárske spoločnosti

Osivárske spoločnosti sa neustále snažia o vývoj lepších, kvalitnejších a odolnejších odrôd najmä prostredníctvom šľachtiteľských aktivít. Tie sú však zdĺhavé a finančne náročné. Pewas prostredníctvom Aquaholderu ponúka osivárskym spoločnostiam možnosť zvýšenia kvality ich osiva. Aplikácia Aquaholderu zabezpečuje zvýšenie odolnosti rastlín voči nedostatku vody v prvých fázach rastu bez dodatečnej potreby ďalšieho dlhoročného a finančne náročného výskumu a vývoja.

Pewas ponúka osivárskym spoločnostiam testovanie vplyvu Aquaholderu na ich odrody. 

Distribútori osiva

Farmári v súčasnosti stále častejšie vyžadujú od dodávateľov agrochémie a osív riešenia, ktoré zmierňujú dopady klimatických zmien.  Možnosť aplikácie Aquaholderu na distribuované osivo ako prostriedku uspokojujúceho túto potrebu tak zvyšuje konkurencieschopnosť ponúkaných osív.

Pewas navrhol úpravu bežne používaných moriacich zariadení vďaka ktorej bude možné ponúkať služby ošetrenia osiva Aqauholderom.

Výskumné organizácie

Problematika klimatických zmien a potreba štátov adaptovať poľnohospodárstva krajín na tieto trendy je predmetom výskumu mnohých štátnych výskumných poľnohospodárskych ústavov, univerzít a iných vedeckých inštitúcií. Pewas spolupracuje na tejto úlohe s viacerými domácimi ale aj zahraničnými subjektami.

Pewas ponúka výskumným organizáciám možnosť overenia účinkov vplyvu Aquaholderu na poľnohospodársku produkciu v rôznych regiónoch sveta.