Naše riešenie

Technická charakteristika Aquaholderu

Produkt je v kvapalnej forme s inhibovaným superabsorbentom. Kvapalná forma produktu je dôležitá na zabezpečenie štandardnej aplikácie pri ošetrovaní osiva. Receptúra Aquaholder zabezpečuje inhibíciu superabsorbentu počas procesu nanášania na osivo a jeho aktiváciu až v pôde po zasiatí semien.

Aplikácia Aquaholderu na osivo

Produkt je navrhnutý tak, aby bola možná jeho aplikácia v súčasne využívanej technológii vsádzkových moriacich zariadení. Nasledujúce video zobrazuje proces nanášania Aquaholderu na osivo.

Priemyselná aplikácia

Aquaholder bol vyvinutý špeciálne pre potreby osivárskeho priemyslu a pre jeho aplikáciu v vsádzkových moriacich zariadeniach. Na trhu existujú riešenia využívajúce rôzne aplikačné metódy absorbentov, no ich absorpčná kapacita je častokrát mizivá, proces uchytenia na osivo sa musí odohrávať v suchom prostredí a efektivita uchytenia je príliš nízka. Pri aplikácii absorbentov na osivo treba spomenúť kritickú technologickú bariéru a to je použitie extrémne hydrofilnej aktívnej látky v mokrom procese morenia. Tento problém sa Pewasu podarilo eliminovať a inaktivovať absorbent vo výrobnom procese. Ten je následne aktivovaný a absorbuje vodu až po vysiatí semien do pôdy.

Pre potreby preukázania priemyselnej aplikovateľnosti bola vystavaná pilotná linka na ošetrenie osív Aquaholdrom. Tá je zriadená vo výrobnej hale Pewasu v Seredi a jej projektovaná kapacita je 6 ton osiva za deň. Zariadenie ja úspešne spustené od leta 2023.

Na aké osivo môže byť Aquaholder aplikovaný

Aquaholder môže byť použitý pre rôzne druhy poľných plodín. Aplikácia Aquaholderu bola úspešne otestovaná na osivách najpestovanejších poľných plodín ako napríklad pšenica, jačmeň, kukurica, cirok, sója, repka olejná, cukrová repa a slnečnica.

Nakoľko každá plodina má rozdielne nároky na vlahu, dávkovanie Aquaholderu pre jednotlivé plodiny sa mierne líši.

Typy pôd a Aquaholder

Aquaholder je vyvinutý na podporu rastlinnej výroby v pôdach so zníženou schopnosťou retencie vody (piesčité pôdy) a v suchých a polosuchých oblastiach. Tých však začína pribúdať aj v regiónoch, ktoré ako suché alebo polosuché doposiaľ charakterizované neboli. Navyše klimatické zmeny so sebou prinášajú častejšie, a nepredvídateľne sa vyskytujúce, vlny sucha. Preto je Aquaholder vhodný nielen do štandardne suchých oblastí, ale môže slúžiť ako poistka proti suchu kdekoľvek na svete. Cieľom Aquaholderu je prispieť k udržateľnosti poľnohospodárskej prvovýroby aj v oblastiach, kde výnosovosť kvôli klimatickým podmienkam klesá.

Manipulácia s osivom ošetreným Aquaholderom

Aquaholder bol vyvinutý tak, aby po jeho nanesení na osivo nevznikali dalšie špeciálne požiadavky na manipuláciu s osivom. S osivom ošetreným Aquaholderom sa ďalej počas prepravy, skladovania a výsevu manipuluje ako s každým iným osivom.

Osivo po ošetrení Aquaholderom spĺňa kvalitatívne štandardy platné pre osivá a kritériá požadované pre výsev. 

Synergia

Súčasťou výskumných aktivít spoločnosti Pewas je aj implementácia podporných látok do Aquaholderu. Prvotné výskumy naznačujú, že Aquaholder s implementovanou podpornou látkou vykazuje vyššiu účinnosť v zmysle podpory vo fáze klíčenia ako každá z aplikácií samostatne. Ako potenciálne vhodné látky na obohatenia Aquaholderu, ktoré by mohli byť v súčinnosti s absorbentom osožné pri procese klíčenia, sú nutrienty, mykorhízne huby a biopesticídy.

Mikroskopický pohľad na semeno repky

Semeno bez Aquaholderu

Semeno s absorbentom v práškovej forme

Semeno ošetrené Aquaholderom