Skúsenosti z praxe

Aquaholder sme sa rozhodli zaradiť do výskumu a testovať vzhľadom na jeho inovatívnosť a potenciálny prínos pre poľnohospodársku výrobu. Idea využitia absorbentu ako tekutého moriaceho média určeného na podporu rastliny v čase klíčenia je revolučná. Účinky Aquaholderu skúmame v rámci presných poľných pokusov na plodinách kukurica, cukrová repa a slnečnica. Výsledky z prvých troch rokov testovania preukazujú pozitívny vplyv Aquaholderu v prvých fázach vývoja rastlín, čím následne významne ovplyvňujú aj konečnú produkciu. Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme skonštatovať, že Aquaholder je jedným z účinných nástrojov zmiernenia negatívnych dopadov sucha na rastlinnú výrobu.


Prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.

Vedúci Katedry rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

NPPC - VÚRV je inštitúciou, ktorá sa v rámci výskumných aktivít okrem iného zameriava aj na riešenie adaptácie poľnohospodárstva krajiny na nové klimatické výzvy. Jednou z aktivít je aj hľadanie možných riešení zameraných na zmierňovanie negatívnych dopadov spôsobených týmto fenoménom. Preto sme so spoločnosťou Pewas iniciovali spoluprácu, ktorá trvá od roku 2015. V rámci širokej rady testov od laboratórnych až po prevádzkové sme overili účinok Aquaholderu v rôznych pestovateľských podmienkach. Výsledky preukázali, že Aquaholder môže byť do budúcna jedným z opatrení ako adaptovať slovenské poľnohospodárstvo na meniace sa klimatické podmienky a pozitívne ovplyvniť aj proklamovanú potravinovú sebestačnosť krajiny.


Ing. Roman Hašana, PhD.

Vedúci Odboru pestovateľských systémov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby

Ako producent poľnohospodárskej prvovýroby sa nás problematika
klimatických zmien bytostne dotýka. Produkt Aquaholder nás oslovil
ako jeden z možných nástrojov zmiernenia dopadov sucha na rastlinnú
výrobu. Účinok Aquaholderu testujeme v spolupráci so spoločnosťou
Pewas v reálnych poľných podmienkach od sezóny 2018 na plodinách
kukurica, repka a jačmeň. Dosiahnuté výsledky považujeme za sľubné a v prípade opakovaného potvrdenia účinku ich plánujeme zaradiť do našej technológie pestovania.


Juraj Béreš

Hlavný agronóm
Slovenské farmárske družstvo

Pewas a nová prelomová technológia. Abiotický stres je jedným z hlavných nepriaznivých environmentálnych javov, ktoré ovplyvňujú a znižujú produktivitu plodín na celom svete, čo vedie k znižovaniu počtu novovznikajúcich poľnohospodárskych subjektov a ovplyvneniu ekosystémového hospodárstva. Najnovší vývoj v technológiách úpravy osív sa orientuje na metódy zmierňovania rizika abiotického stresu a považuje sa za spoľahlivú investíciu do poistenia výnosov z pestovania plodín. Nová škálovateľná technológia spoločnosti Pewas prináša posun v paradigme pre inovácie v oblasti obaľovania osív založenej na degradovateľných superabsorpčných polyméroch. Pewas je inšpiratívny podnik, ktorý priebežne vyvíja patentovanú technológiu s vlastnosťami a schopnosťou priniesť na osivársky trh prelomové zmeny. Inovácia ako Aquaholder je príťažlivá tak pre osivársky priemysel ako aj pre pestovateľov.


Luboš Grepl

Senior executive Consultant
AG industry

Voda je pre poľnohospodársku výrobu esenciálnym faktorom. Aj keď sa ročné úhrny zrážok na Slovensku zásadne nemenia, vrásky na tvári farmárov robí ich nepravidelné rozloženie počas roka. To máva často negatívny vplyv hlavne na rastlinnú produkciu. Preto každá dobrá myšlienka, ktorá môže pomôcť zmierniť dopady nedostatku vody najmä v období, kedy ju plodiny najviac potrebujú, je a bude mimoriadne užitočná. Nápad s využitím superabsorbentu pri ošetrení osiva v podobe produktu Aquaholder od spoločnosti Pewas, s cieľom podporiť kritickú fázu vzchádzania pestovaných rastlín sa preto javí ako mimoriadne zaujímavý. Keďže nás táto inovatívna myšlienka zaujala, pristúpili sme v roku 2020 k prvým poľným testom v rámci vybraných fariem skupiny Exata. Sucho je limitujúcim faktorom pre poľnohospodársku produkciu a preto je dôležité vytvárať opatrenia na elimináciu jeho vplyvu. Technológia s využitím Aquaholderu by mohla byť jedným z významných riešení.


Ing. Marian Čeleš,

Poľnohospodárske riešenia
AZC, a.s.