Superabsorpčné polyméry môžu zmierniť dopady sucha na rastliny

V odbornom časopise pre ochranu a využitie genetických zdrojov rastlín GENOFOND 1/2022, ktorý vydáva NPPC bol publikovaný článok : Superabsorpčné polyméry môžu zmierniť dopady sucha na rastliny nielen na poliach, ale aj v záhradách a sadoch. Článok  bol publikovaný v rámci cezhraničného projektu SUPOKLIP, ktorý rieši problematiku zmierňovania dopadov sucha na poľnohospodársku produkciu pri využití aplikácie SAP na osivo najvýznamnejších poľnohospodárskych plodín.

Táto práca bola podporená Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A SK-CZ, projekt ,,Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve“ ITMS: 304011Y185, pod vedením Mgr. Marcely Gubišovej, PhD., Ing. Jozefa Gubiša, PhD.

Zdroj: GENOFOND 1/2022