Operačný program výskum a inovácie

Pewasu sa podarilo uspieť v rámci Operačného programu výskum a inovácie s projektom „Inovácia receptúry suspenzie superabsorpčného polyméru substitúciou vstupných výrobných surovín“, kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20, kód žiadosti o NFP - NFP313020W968.

Účelom výskumno-vývojovej časti projektu je overiť možnosť substitúcie vstupov produktu Aquaholder a zadefinovanie zloženia receptúr, ktoré budú overené v laboratórnych a malo-parcelných reálnych poľnohospodárskych klimatických podmienkach. Primárnym cieľom výskumno-vývojových aktivít je stanovenie receptúr Aquaholderu za použitia nových vstupných látok tak, aby boli zohľadnené jednak kvalitatívne parametre ako aj technologické parametre.